Optymalizacja portfolio

Firma obserwuje wzrost kompleksowości widoczny poprzez aktywny wzrost SKU, co wpływa na produkcję, a także wzrost kosztów sprzedaży i wsparcia rynku. Konieczne jest zmniejszenie aktywnego portfolio SKU o min. 5% rok do roku.

Podjęte działania

Przygotowanie projektu

 • Kryteria analizy i określenie priorytetu optymalizacji.
 • Wsparcie i niezbędne potwierdzenie decyzji (w tym włączenie decydentów) na potrzeby realizacji projektu.
 • Harmonogram działania z ustalonymi kamieniami milowymi.

Analiza

Punkt startowy(odniesienia)

Itemy (SKU) w fabryce zdefiniowane jako priorytetowe dla projektu. Wyroby promocyjne poza analizą, do sprawdzenia na dalszych etapach projektu. Finalnie ~ 900 SKU w analizie.

 • Wszystkie itemy zweryfikowane na podstawie danych rok do roku, wolumenu, kompleksowości i wpływu finansowego (marża).
 • Zdefiniowana minimalna ilość wyrobów w danym SKU w celu zapewnienia optymalnego (obliczonego) cyklu produkcyjnego.
 • Elementy opakowania poddane analizie pod kątem wpływu na złożoność (rozmiar, rodzaj opakowania, opakowanie transportowe i paletyzacja).
 • Analiza ABC wszystkich SKU w celu ustalenia priorytetów produkcyjnych.
 • Przegląd cyklu życia SKU w celu uniknięcia eliminacji nowo wdrożonego itemu na wczesnym etapie.

W wyniku powyższej analizy, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, jednostki SKU zostały pogrupowane w trzy grupy ( analiza ABC).

Analiza SKU po etapach cyklu życia produktu

Proponowane działania

 1. Nowe SKU (wdrożenie) – nie są wymagane żadne konkretne działania.
 2. Rosnące SKU (w porównaniu z poprzednim okresem) – brak konkretnych działań.
 3. Stabilizacja SKU- rewizja portfela pod kątem możliwości optymalizacji
 4. Spadek SKU- obszar analizy i akcji.
  – Możliwość harmonizacji z inną grupą językową.
  – Przeniesienie volumenu na inny format produktu i zmiana strategii rynkowej.
  – Zmiana źródła zaopatrzenia, jeśli to możliwe (tj. Inny zakład, koprodukcja,
  wspólne pakowanie innych SKU).
  – Zakończenie produkcji.

Wyniki

Efektem całego projektu jest wiele korzyści.

Zmniejszenie portfolio

Większość wolumenu została skonsolidowana w ramach innych, istniejących SKU. Dzięki temu istnieje ciągłość dostaw produktu na rynek bez bezpośredniego wpływu na sprzedaż. Analiza przyniosła zmiany w 89 SKU –   w konsolidacji 80 SKU i 9  SKU wycofanych z produkcji.

Wydajność linii produkcyjnej została poprawiona dzięki zwiększeniu długości cyklu produkcyjnego (większa ilośc/cykl) SKU i redukcji zmian. Średnia ilość szt/ SKU została zwiększona o 10%.

Dodatkowy wygenerowany wolny czas produkcyjny o ponad 6% wynosi ~ 2500 minut.

Projekt został zrealizowany z sukcesem poprzez:

 • Redukcję projektów graficznych (artwork).
 • Optymalizację zapasu opakowań.
 • Zmniejszenie liczby zmian (changeover).
 • Eliminację odpadu produkcyjnego.
 • Wzrost wydajności cyklu produkcyjnego.
 • Optymalizacja zapasów.
 • Zwiększenie wydajności zakładu.

Ogólny wpływ to nie tylko optymalizacja portfolio, zmniejszenie zapasów, mniejszy wpływ na środowisko, wzrost cyklu produkcyjnego i kilka innych korzyści.

W znaczącym stopniu jest to działanie, pozwalająca stworzyć przestrzeń dla innowacji, nowych projektów i ekspansji biznesu. Ponadto – to prawdziwe ograniczenie kosztów, ponieważ dostarczone zostało ponad 150 000 EUR oszczędności rocznie.

Czas realizacji takiego projektu zależy od wielu czynników, w których ostateczna decyzja jest kluczem do dalszych działań. Średnio proces analizy, weryfikacji, dostosowania i wdrożenia trwa około 3-6 miesięcy. Wymiana zapasów i pełny wpływ na rynek zależą od zużycia stocku, które, w niektórych ekstremalnych przypadkach, szczególnie dla określonych SKU, mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

W swojej karierze wdrożyłem wiele projektów optymalizacyjnych w różnych obszarach. To nigdy nie jest taki sam sposób pracy we wszystkich branżach, dlatego konieczne jest szczególne podejście i skupienie. Wiem co należy zrobić, jestem wykwalifikowany i doświadczony w takich działaniach. Zapewniam osiągniecie zakładanego celu – zgodnie z umową.